Img 6066

Yritys

Vuonna 1987 perustettu Hydoring Oy omaa vahvat perinteet sylintereiden ja hydraulikoneikkojen valmistuksessa Kyrössä. Meiltä saat koko hydrauliikan ketjun suunnittelusta ylläpitohuoltoon.

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. REKISTERINPITÄJÄ

Hydoring Oy
Y-tunnus: 1030412-0
Porakalliontie 2
21800 Kyrö
Puh: +358 20 765 6900


2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisteristä vastaava henkilö: Tietohallintovastaava
Puhelin: +358 20 765 6939
Sähköposti: privacypolicy a hydoring.com


3. REKISTERIN NIMI

Hydoring Oy:n henkilötietojen käsittelytoimia kuvaava rekisteri


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Hydoring Oy:n ja asiakasorganisaation tai liiketoimintakumppanin välinen sopimus asiakassuhteesta tai muu asiallinen yhteys, joka perustuu esimerkiksi rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Hydoring Oy:n tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin toimesta:
• Hydoring Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
• Hydoring Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
• Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
• Henkilötietoja käsitellään myös uuden mahdollisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja markkinointiin (esim. messujen kautta kerätyt tiedot)
• Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä Hydoring Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen.
• Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekrytoinnin tarpeisiin.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Hydoring Oy:n asiakkaana olevat tai aiemmin olleet asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöt, liiketoimintakumppaneiden yhteyshenkilöt sekä Hydoring Oy:hyn muulla tavoin yhteydessä olleet henkilöt.
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
• Perustiedot kuten etu- ja sukunimi, työnantaja- ja nimiketiedot.
• Yhteystiedot kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero
• Hydoring Oy:n ja asiakasorganisaation väliseen yhteydenpitoon liittyvät tiedot, sekä yhteydenotoista tallennetut mahdolliset rekisteröidyn itse tuottamat sisällöt.
• Rekrytointiin liittyvä tiedot kuten ansioluettelon ja työhakemuksen sisältämät tiedot.
• Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän selain, IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
• Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)


6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Hydoring Oy säilyttää henkilötietoja järjestelmissään, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Rekrytoinnin osalta henkilötietoja säilytetään kuuden kuukauden ajan.


7. PROFILOINTI

7.1 Evästeiden käyttö
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

7.2 Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu
Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Hydoring Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Hydoring Oy:n ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Hydoring Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.


8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, asiakasorganisaation kautta asiakassuhdetta perustaessa tai liiketoimintakumppaneilta. Tietoja saadaan myös asiakkuuteen ja viestintään liittyvistä tapahtumista.


9. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TA IEUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta Hydoring Oy:n lukuun toimiville ulkopuolisille yhteistyökumppaneille.
Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Hydoring Oy:n työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja ml. hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.


11. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

11.1 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia, joita Hydoring Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Hydoring Oy:n ja asiakasorganisaation tai liiketoimintakumppanin välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Hydoring Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

11.2 Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Hydoring Oy:n rekistereihin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

11.3 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.
Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Hydoring Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Hydoring Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

11.4 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut Hydoring Oy:n rekistereihin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

11.5 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Hydoring Oy ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.


12. YHTEYDENOTOT

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun.
Hydoring Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.


13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumisen lisäksi palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.